ජිනීවාහි සිංහ හඬ

May 29, 2009

ඊයේ ලියූ ජිනීවා සටන ගැන සටහන, වීඩියෝ සටහන් සමග අලුත් කලා. මෙහි අග බලන්න.

Advertisements